Informace o nás

Občanské sdružení Nová Ves

bylo založeno v roce 1998 za účelem posilování hodnot rodiny a mateřství ve společnosti. Naše služby mají za cíl posilovat zdravé vztahy v rodinách, rodičovské kompetence a pomáhat k návratu rodičů do práce. Poskytujeme otevřený prostor k setkávání a předávání zkušeností. Podporujeme kvalitní vzdělávání dětí i dospělých. Kontaktujeme odborníky a zprostředkováváme jejich služby našim klientům. Zlepšujeme vybavení prostoru centra i bezprostředního okolí. Hledáme cesty, jak podpořit rodiny v tíživé situaci, pomáháme rodinám se specifickými potřebami, organizujeme společné aktivity se seniory, spolupracujeme se státní správou a místní samosprávou. Naším cílem jsou dostupné preventivní a podpůrné služby pro rodiny otevřené všem generačním i sociálním skupinám. Zajišťujeme aktivity a provoz mezigeneračního a mateřského centra.

V centru Větrník najdete:

hernu pro děti s hradem, klouzačkou a bazénkem s terapeutickými míčky, počítač s internetem, didaktické hry, hudební nástroje, hračky, stavebnice, knihovnu s výtvarnou, pohybovou a výchovnou tématikou, posilovnu vybavenou pro dospělého s dítětem, klubovnu s kuchyňkou a příslušenstvím.

Projekty:

„S námi nejste sami“ - projekt zajišťuje aktivity a provoz mezigeneračního a mateřského centra Větrník.

"Aktivní účast v projektech Pro polis Teplice, o.p.s." - Navazuje na projekt "Komunitní život na Teplicku", realizovaný v r. 2006 a sdružující místní neziskové organizace, politiky, úředníky i veřejnost u kulatých stolů.

D

Bürgerverein Nová Ves

wurde 1998 gegründet. Sein Ziel ist den Wert der Familiet und der Mutterschaft in der Gesellschaft zu stärken. Unsere Dienstleistungen zielen auf gesunde Beziehungen in Familien, Erziehungskompetenzen von Eltern und Rückkehr der Eltern in Arbeit. Wir bieten einen Freiraum für Treffen und Austausch von Erfahrungen. Wir unterstützen qualitativ hochwertige Bildung für Kinder und Erwachsene.  Wir kontaktieren die Fachmänner und vermitteln ihre Dienstleistungen unseren Klienten. Wir verbessern die Ausrüstung des Zentrumraumes und auch der unmittelbaren Umgebung. Wir suchen nach Möglichkeiten wie Familien in schwierigen Situationen zu unterstützen, wir helfen den Familien mit besonderen Bedürfnissen, organisieren gemeinsame Aktivitäten mit Senioren, arbeiten mit der staatlichen Verwaltung und der kommunalen Selbstverwaltung zusammen. Unser Ziel sind zugängliche Präventiv- und Unterstützungsdienstleistungen für Familien, die für alle Generationen und Sozialgruppen offen sind. Wir bieten Aktivitäten und Betrieb eines generationsübergreifenden Zentrums und eines Mütterzentrums.

Im Zentrum Větrník finden Sie:

ein Kinderspielzimmer mit einer Burg, einer Rutsche und einem Schwimmbeckchen mit therapeutischen Bälle, einen Computer mit Internetzugang, Lernspiele, Musikinstrumente, Spielzeuge, Bausteine, eine Bibliothek mit Kunst-, Bewegungs- und Bildungsthemen, einen für Erwachsene mit Kindern ausgestatteten Fitnessraum, einen Klubraum mit Küche und Zubehör.

Projekte:

"Mit uns sind Sie nicht allein" - das Projekt sichert die Aktivitäten und Betrieb des generationsübergreifenden Zentrums und des Mütterzentrums Větrník.

"Aktive Mitarbeit in Projekten Pro polis Teplice, o.p.s." - es schließt an das Projekt "Leben in der Gemeinschaft Teplice" an, das im Jahr 2006 realisiert wurde und lokale gemeinnützige Organisationen, Politiker, Beamte und die Öffentlichkeit an Runden Tischen vereinigt .

 

Europaschule am Fließ

Od školního roku 2006-07 jsme základní škola s celodenními aktivitami ve veřejné formě.

V naší škole je/jsou v současné době (stav k 2/2012):

 • 439 žákyň a žáků
 • 27 učitelek a učitelů
 • 1 speciální pedagožka
 • 1 sekretářka
 • 2 školníci
 • 2 stážisté
 • 1 výměnný učitel (němčina-francouzština)

Naše škola je školou určenou pro děti, kde se cítí dobře! Chceme vytvořit prostředí, pro které je chrakteristická důvěra mezi učiteli a žáky, aby     byla umožněna spravedlnost, pochopení a vstřícnost, stejně jako učení beze strachu.

Mimoto nabízíme našim žákům možnost účastnit se po vyučování četných kroužků. Tím je zajištěna péče i po vyučování a nabídnuta možnost         prohloubit si a upevnit učivo.

 

D

Seit dem Schuljahr 2006/07  sind wir Grundschule mit Ganztagsangebot in offener Form

In unserer Europaschule am Fließ sind zur Zeit  (Stand: 02/2012) beschäftigt:

 • 439 Schülerinnen und Schüler
 • 27 Lehrerinnen und Lehrer
 • 1 Sonderpädagogin
 • 1 Sekretärin
 • 2 Hausmeister
 • 2 Referendare
 • 1 Austauschlehrerin (deutsch-französich)

Unsere Schule ist eine kindgemäße Schule, eine Schule zum Wohlfühlen! Wir möchten eine Schulatmosphäre schaffen, die gekennzeichnet ist von Vertrauen zwischen den Lehrer/innen und unseren Schülern/innen, um Gerechtigkeit, Verständnis und Hilfsbereitschaft sowie um ein angstfreies Lernen zu ermöglichen.

Außerdem bieten wir unseren Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit an zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, die wir nach dem Unterricht anbieten, teilzunehmen.

So wird die Betreuung auch nach dem Unterricht sichergestellt und die Möglichkeit geboten, das im Unterricht Erlernte zu vertiefen und zu verfestigen.

 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386, je malá pavilónová škola, založena 1961. Škola je  právním subjektem od  1. září 1998, v roce 1999 byla zařazena do projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy a od 10. února 2006 nese název základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je úplnou základní školou, s kapacitou 380 žáků, kterým poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka na 1. stupni probíhá v 1. – 5. ročníku, na 2. stupni probíhá výuka v 6. – 9. ročníku. Škola má povolení Krajského úřadu zřídit přípravný ročník.

Pedagogický sbor tvoří 15 pedagogů (1 muž a 14 žen) a 3 vychovatelky, 8 učitelů pracuje na prvním stupni, 7 učitelů na druhém stupni, Plně kvalifikováno je 11 učitelů, dva učitelé studují doplňující pedagogické studium, aby si potřebnou kvalifikaci doplnili a dva učitelé nemají požadovanou kvalifikaci. Škola má kvalifikovanou učitelku pro děti s poruchami učení. Úzce spolupracujeme PPP v Teplicích a SPC tamtéž.

Naše škola nemá plně naplněnou kapacitu žáků. Jsme škola, která se chce věnovat všem dětem, jež mají rády pohyb a sport, a proto nabízíme navýšení hodin tělesné výchovy.

Unsere Schule.pdf (947260)


 

 


Kontakt

zdravě žít bez hranic 2


Historie projektu

Zdravě žít bez hranic

V týdnu 22. - 26.9.2014 proběhl v Teplicích projektový týden pod názvem Zdravě žít bez hranic. Více informací zde.

In der Woche von dem 22. bis zu dem 26.9.2014 verlief die Projektwoche mit dem Namen Gesundes Leben ohne Grenzen. Mehr Informationen hier.